Regulamin i zasady współpracy

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin serwisu internetowego v-drukarnia.pl, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług poligraficznych oferowanych przez ViEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Usługi oferowane przez ViEW Sp. z o.o. (v-drukarnia.pl) skierowane są do klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwanego dalej „Klientem”.
 3. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego v-drukarnia.pl dostępnego na stronie https://v-drukarnia.pl, jest:
  ViEW Sp. z o.o., ul. Promienna 2, 05-805 Kanie, NIP: 534 249 19 89, REGON: 146767317, KRS: 0000468618
  zwana dalej “ViEW”.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony produkt / usługę za pośrednictwem serwisu internetowego ViEW, poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) na domenę @v-drukarnia.pl lub w formie podpisanego formularza zamówienia oznacza zawarcie umowy Klienta z ViEW, w tym akceptację postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów zawieranych przez Klienta z ViEW i jest dostępny na stronie https://v-drukarnia.pl/regulamin.

 

§2. Komunikacja z Klientem

 1. Kontakt z ViEW jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@v-drukarnia.pl, formularz kontaktowy na stronie https://v-drukarnia.pl/ lub poprzez infolinię pod numerem 503 40 40 89.
 2. W chwili zawarcia umowy Klient wyraża zgodę i akceptuje wystawianie, udostępnianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).
 3. Najpóźniej w chwili zawarcia umowy Klient zobowiązany jest podać aktualny adres e-mailowy oraz zapewnić sprawność wskazanej skrzynki pocztowej od momentu złożenia zamówienia do ostatecznego zrealizowania zamówienia. Klient powinien zagwarantować możliwość otrzymywania wiadomości mailowych od ViEW, adresy e-mail w domenie @v-drukarnia.pl, w szczególności poprzez zmodyfikowanie ustawień filtru spam (lokalnie i/lub za pośrednictwem dostawcy). Podany przez Klienta adres e-mailowy jest ważny, aż do odwołania lub nadesłania przez Klienta powiadomienia o jego zmianie i będzie wykorzystywany do komunikacji w sprawach kolejnych zamówień.
 4. Klient, w momencie zawarcia umowy, jest również zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych rejestrowych firmy, którą reprezentuje. Dane są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu sprzedaży, np. wystawienie faktury VAT lub sporządzenie dokumentu zamówienia. ViEW zastrzega sobie również możliwość sprawdzenia rzetelności Klienta w systemach monitorowania podmiotów gospodarczych.
 5. ViEW jest upoważniona, lecz niezobligowana, do wysyłania wiadomości różnego rodzaju – także wiadomości istotnej wagi wynikających ze stosunku umowy i niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy – również w inny sposób niż mailowo. W szczególności Klient nie może żądać, aby wiadomości były przekazywane telefonicznie, listownie, faxem lub za pośrednictwem innych usług telekomunikacyjnych, np. SMS, ani powoływać się na niewiedzę, jeżeli wiadomość taką drogą komunikacji nie została mu przekazana, lecz ViEW wysłała wiadomość na adres e-mail w świetle ust. 4.
 6. Domniema się, że wiadomości e-mailowe wysłane przez ViEW na adres e-mailowy zgodnie z ust. 4, zostają odebrane przez Klienta po ich nadaniu. ViEW ponosi odpowiedzialność za błędy w transmisji, wynikłe z przyczyn wyłącznie zależnych od ViEW. Klient jest zobligowany do dostarczenia dowodu nieotrzymania wiadomości z przyczyn niezależnych od Klienta.
 7. ViEW nie jest formalnie zobligowany do informowania Klienta o brakującym, złym lub niesprawnym adresie e-mailowym w świetle warunków ust. 4. dopuszcza się jednak, aby Klient dostarczył dowód, że przekazanie takiej wiadomość jest technicznie wykonalne i byłoby uzasadnione.

 

§3. Zasady przyjmowania zleceń – zawierania umów

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie serwisu internetowego ViEW, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest otrzymanie przez Klienta e-maila od ViEW z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowy zawierane są w języku polskim.
 3. Warunkiem realizacji zamówień jest uregulowanie płatności za zamówione produkty i usługi. W przypadku braku innych, indywidualnych ustaleń, Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówioną usługę w formie przedpłaty, za pośrednictwem Przelewu bankowego na rachunek ViEW wskazany na dostarczonej przez ViEW fakturze VAT, dokumencie zamówienia lub fakturze PROFORMA.
 4. Klient zobowiązany jest dostarczyć pliki zawierające projekt w jednym z formatów:
  1. PDF,
  2. TIF / TIFF,
  3. JPG.
 5. Klient, przed przesłaniem projektów do ViEW, jest zobowiązany dokładnie sprawdzić pliki pod kątem merytorycznym jak i technicznym. ViEW nie odpowiada za błędy w plikach przesłanych przez Klienta.
 6. Akceptacja warunków współpracy – oferty cenowej, terminów dostaw, technicznych szczegółów zamówienia oraz plików z projektem graficznym – oznacza przekazanie zamówienia do realizacji. Akceptacja może nastąpić poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) na domenę @v-drukarnia.pl lub w formie podpisanego formularza. 
 7. Akceptacja warunków współpracy, czyli przekazanie zamówienia do realizacji jest równoznaczne z obowiązkiem uregulowania należności wynikającej z zamówienia.
 8. ViEW zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia lub natychmiastowego rozwiązania zawartej już umowy bez podania przyczyn, w szczególności, jeżeli zamówienie zawiera bezprawne treści, w tym treści niezgodne z przepisami prawa (np. pornografia, nawoływanie do nienawiści).
 9. Zamówienia produktów i usług objętych promocją nie przekazane do realizacji będą automatycznie anulowane po zakończeniu promocji na dany produkt/usługę. 

§4. Terminy i tryby realizacji zamówień

 1. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany w procesie ofertowania i wymaga akceptacji Klienta w formie pisemnej lub e-mailowej..
 2. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu pozytywnie zakończonej weryfikacji przez ViEW. Pozytywnie zakończona weryfikacja oznacza:
  1. Potwierdzenie dokonania płatności – jeżeli nie było innych indywidualnych ustaleń potwierdzonych e-mailowo.
  2. Przesłanie i zaakceptowanie plików do druku przez Klienta.
  3. Pisemna lub e-mailowa akceptacja wszystkich warunków współpracy i ustaleń dotyczących danego zamówienia.
 3. Produkty są doręczane w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Czas dostawy nie dotyczy dni wolnych od pracy w ViEW (soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy), jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług.
 4. ViEW zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu dostawy w sytuacjach niezależnych od ViEW, np. opóźnienia po stronie firmy kurierskiej lub opóźnienia po stronie producenta materiałów. Jednocześnie ViEW zobowiązuje się do wcześniejszego i bieżącego informowania Klienta o zaistniałych opóźnieniach.

 

§5. Przejście korzyści i ciężarów

 1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania produktu firmie kurierskiej. W przypadku, gdy produkt jest gotowy do wysłania Klientowi, a wydanie produktu lub jego odbiór opóźnia się z przyczyn niezawinionych przez ViEW, powyższe ryzyka przechodzą na Klienta w chwili zgłoszenia zawiadomienia o gotowości produktu do wysłania.
 2. Na życzenie i koszt Klienta dostawa produktu może zostać ubezpieczona przez ViEW na czas dostawy.

 

§6. Dane dotyczące zamawianego produktu, obowiązek sprawdzania

 1. Zamówienia realizowane są przez ViEW wyłącznie na podstawie danych dotyczących zamawianego produktu określonych przez Klienta. Dane te muszą, zarówno pod względem formatu, jak i szczegółowej specyfikacji, odpowiadać normom technicznym, o których każdorazowo ViEW informuje Klienta w procesie ofertowania. W przypadku odstępstw dotyczących formatu zamawianego produktu bądź parametrów ViEW nie gwarantuje prawidłowego produktu.
 2. Przed przekazaniem ViEW danych dotyczących zamawianego produktu Klient zobowiązany jest do starannego sprawdzenia, czy dane te są zgodne z jego życzeniem i czy odpowiadają parametrom określonym przez ViEW. ViEW nie ma obowiązku sprawdzania przekazanych danych dotyczących zamówienia. Ryzyko związane z ewentualnymi wadami produktu, które powstały wskutek przekazania błędnych danych, ponosi wyłącznie Klient.
 3. Jeżeli dane dotyczące zamówienia nie zostaną przekazane ViEW w formacie CMYK (profil i nie zostanie uzgodniony z ViEW inny format, ViEW może je sam skonwertować. W procesie konwertowania z formatu RGB lub ICC (profile kolorowe) w sposób naturalny powstają różnice w odcieniach kolorów w porównaniu do oryginalnych barw. Przekazując dane do realizacji zamówienia w formacie innym niż format CMYK, Klient wyraża zgodę na ewentualne różnice powstałe w wyniku konwertowania.
 4. Klient ma zakaz wysyłania treści o charakterze bezprawnym.

 

§7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient ma prawo zgłosić wadę produktu w ciągu 3 dni od daty dostarczenia towaru, w drodze zgłoszenia reklamacji. Informację dotyczącą zaistniałej wady produktu należy przesłać na adres: kontakt@v-drukarnia.pl wraz z pełnym opisem oraz dokumentacją zdjęciową.
 2. Po odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera otworzyć i sprawdzić jej zawartość. W razie stwierdzenia uszkodzeń towaru lub braków ilościowych należy sporządzić w obecności kuriera protokół uszkodzeń (dostępny u kuriera) oraz skontaktować się niezwłocznie z ViEW. Protokół uszkodzeń sporządzony w obecności kuriera i przez niego podpisany jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.
 3. ViEW w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w transporcie rozpatrywane są w terminie do 3 miesięcy zgodnie z regulaminem firm spedycyjnych.
 5. Niewielkie różnice w odcieniach farby (tolerancja 5% wartoście CIE Lab, norma ISO 12647-2) nie stanowią wady produktu.
 6. Zmiany w ilości produktu nie przekraczające 5% nie stanowią wady produktu. Rozliczeniu podlega cała faktycznie dostarczona ilość produktu.
 7. W przypadku, gdy dostarczony do Klienta produkt ma wady fizyczne ViEW po zgłoszeniu reklamacji może wymienić produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wady produktu. Jeśli ViEW nie dostarczy w wyznaczonym terminie Klientowi, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, produktu wolnego od wad albo nie usunie wad produktu, Klient może odstąpić od umowy lub żądać odpowiedniego obniżenia ceny.
 8. ViEW odpowiada za zamienny lub naprawiony produkt w takim samym zakresie jak za produkt pierwotny.
 9. ViEW jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania produktu oraz za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Klienta, chyba że wady wynikały z przyczyny tkwiącej już poprzednio w produkcie.
 10. W przypadku, gdy produkt jest częściowo wadliwy, Klient może reklamować tylko wadliwą część produktu.
 11. Warunkiem reklamacji jest zwrot wadliwego lub uszkodzonego towaru do ViEW.
 12. ViEW nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

 

§8. Odpowiedzialność ViEW

 1. ViEW odpowiada tylko za szkodę powstałą w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Poza tym ViEW nie odpowiada za szkodę, która nie powstała w samym produkcie; w szczególności za utracony zysk lub inne szkody majątkowe Klienta. O ile wyłączona została odpowiedzialność ViEW, dotyczy to również odpowiedzialności osobistej osób zatrudnionych przez ViEW lub osób działających w jej imieniu lub na jej zlecenie.
 2. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności cywilnej nie dotyczy odpowiedzialności za szkody związane z zagrożeniem życia lub zdrowia, uszkodzeniem ciała, które powstały wskutek umyślnego lub rażącego naruszenia obowiązków przez ViEW lub osób działających w jej imieniu lub na jej zlecenie.
 3. ViEW nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) treści zawarte w pracy zamówionej przez Klienta;
  b) wydruk prac błędnie przygotowanych przez Klienta pod względem merytorycznym lub technicznym, w których nie był wykonana odpłatna usługa standaryzacji i korekty przez ViEW;
  c) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub merytoryczne;
  d) niezgodności powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta wskazówek i warunków współpracy opisanych w niniejszym Regulaminie;
  e) opóźnienia w terminie realizacji, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od ViEW, np. przerw w dostawie energii elektrycznej lub klęski żywiołowej;
  f) opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;
  h) jakość i terminowość przesyłek kurierskich.

 

§9. Zarządzaniem danymi Klienta

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczanie ich w bazie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez ViEW.
 2. Serwis internetowy ViEW zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie. Wszelkie informacje przekazywane są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego.

 

§10. Prawo właściwe, właściwość sądu, częściowa nieważność

 1. Zarówno do umowy sprzedaży zawartej pomiędzy ViEW a Klientem oraz do Regulaminu stosuje się prawo polskie, z zastrzeżeniem art. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczą (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunku prawnego jest sąd właściwy dla siedziby ViEW. ViEW jest uprawniony do pozwania Klienta w wybranym innym sądzie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. W przypadku, gdy jedno z postanowień Regulaminu lub postanowienie dotyczące danej umowy okaże się lub jest nieskuteczne, nie wywiera to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu lub umowy.
 4. Zawartość strony internetowej https://v-drukarnia.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualne.
 5. Zmiany w regulamine dokonane przez ViEW po zawarciu umowy przez Klienta, nie obowiązują go chyba że wyrazi on na to pisemną zgodę.